Firma SONING-STAL, rok za艂o偶enia 2010, jest g艂贸wnym dostawc膮 rur kot艂owych w Polsce. Dostarczamy rury i elementy orurowania dla sektora energetyki. Ponadto, SONING-STAL oferuje rury dla g艂贸wnych bran偶y przemys艂u, min.: bran偶y energetycznej, chemicznej, petrochemicznej, gazowej, motoryzacyjnej i maszynowej.

RODO

Realizacj膮 postanowienia Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1000) oraz rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych wprowadzamy:

 

Polityka prywatno艣ci os贸b fizycznych

Zgodnie z ustaw膮 Poz.1000 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i p贸藕niejszymi zmianami oraz rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych, wyra偶aj膮c Pa艅stwo dobrowoln膮 zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych poprzez umieszczenie tych danych w wewn臋trznych systemach informatycznych siedziby i oddzia艂贸w SONING-STAL SP脫艁KA Z O.O., w celach:

 • pozyskania i realizacji zlece艅
 • realizacji gwarancji dobrego wykonania
 • usprawnienia proces贸w zarz膮dzania i komunikacji
 • rekrutacji.

SONING-STAL SP脫艁KA Z O.O. z siedzib膮 w Racib贸rz, ul. Bema 24B/1, jako administrator danych osobowych informuje, i偶:

 • dane b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie w wymienionych celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
 • dost臋p do danych b臋d膮 mia艂y osoby upowa偶nione do ich przetwarzania, kt贸re s膮 pracownikami lub wsp贸艂pracownikami SONING-STAL SP脫艁KA Z O.O.
 • dane nie b臋d膮 przekazywane poza obszar Unii Europejskiej
 • dane b臋d膮 przetwarzane na potrzeby i czas realizacji i pozyskania: zlece艅, kontrakt贸w
 • pozyskane dane dla cel贸w rekrutacji przetwarzane b臋d膮 maksymalnie przez okres roku
 • posiada Pan/Pani prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych i ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania
 • zg艂oszenia nale偶y kierowa膰 na adres siedziby lub email: rodo@soning.pl
 • posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • zgoda ma charakter dobrowolny
 • dane nie b臋d膮 podlega艂y profilowaniu

Dodatkowo pragniemy poinformowa膰:

B臋dziemy weryfikowa膰 Pa艅stwa pro艣by, 偶膮dania lub sprzeciwy zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami o ochronie danych osobowych. Nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e prawa te nie maj膮 charakteru bezwzgl臋dnego; przepisy przewiduj膮 wyj膮tki od ich stosowania.
W odpowiedzi na Pa艅stwa 偶膮danie mo偶emy poprosi膰 o zweryfikowanie Pa艅stwa to偶samo艣ci lub podanie informacji, kt贸re pomog膮 nam lepiej zrozumie膰 sytuacj臋. Do艂o偶ymy wszelkich stara艅, aby wyja艣ni膰 Pa艅stwu nasz膮 decyzj臋, je艣li Pa艅stwa 偶膮dania nie zostan膮 spe艂nione.

Dane mog膮 by膰 przekazywane odbiorcom oraz innym stronom trzecim, aby realizowa膰 cele wymienione powy偶ej w zakresie, w jakim s膮 one dla nich niezb臋dne do wykonania zada艅 zleconych przez nas, je偶eli wymaga tego przepis prawa lub je偶eli posiadamy inn膮 podstaw臋 prawn膮. Za odbiorc贸w lub inne strony trzecie uznane mog膮 by膰:

 • podmioty przetwarzaj膮ce dane osobowe na nasze zlecenie, takie jak us艂ugi transportowe, magazynowe, obs艂uga prawna, ksi臋gowa, informatyczna
  tego typu podmioty nie decyduj膮 samodzielnie o tym, w jaki spos贸b przetwarza膰 Pa艅stwa dane osobowe; przetwarzanie przez te podmioty danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezb臋dne dla prowadzenia dzia艂alno艣ci przez nas; mamy kontrol臋 nad dzia艂aniem takich podmiot贸w za pomoc膮 odpowiednich zapis贸w umownych chroni膮cych Pa艅stwa prywatno艣膰
 • wszelkie krajowe organy administracji publicznej (np. Policja), organy innych pa艅stw cz艂onkowskich UE (np. organy powo艂ane do ochrony danych osobowych w innych pa艅stwach cz艂onkowskich) lub s膮dy, je偶eli jest to wymagane przez obowi膮zuj膮ce prawo krajowe lub unijne albo na ich 偶膮danie
 • dostawcy us艂ug kurierskich lub pocztowych
 • firmy transportowe i spedytorskie
 • inne osoby w ramach organizacji danego Klienta

 

 

Porozumienie przetwarzania danych osobowych

W porozumieniu udost臋pniaj膮c Pa艅stwu zwanymi dalej jako 鈥濸rzedsi臋biorc膮鈥 nasze dane kontaktowe

a

SONING-STAL SP脫艁KA Z O.O. z siedzib膮 przy Racib贸rz ul. Bema 24B/1 dalej zwan膮 鈥濷rganizacj膮鈥,

dalej zwani 艂膮cznie 鈥濻tronami鈥, a ka偶dy z osobna 鈥濻tron膮鈥.

 • Ka偶da ze Stron (鈥淪trona Ujawniaj膮ca鈥) wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie przez drug膮 Stron臋 (鈥淥dbiorca鈥) danych osobowych udost臋pnionych przez Stron臋 Ujawniaj膮c膮 lub zebranych przez Stron臋 Ujawniaj膮c膮 w dowolnym momencie (tj. przed, podczas albo po wyga艣ni臋ciu Umowy): w zwi膮zku z wykonywaniem przez Odbiorc臋 praw lub/i obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z Umowy (w tym w zwi膮zku z przetwarzaniem p艂atno艣ci); i zgodnie z ustaw膮 Poz.1000 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i p贸藕niejszymi zmianami (鈥濽stawa鈥); a od 25 maja 2018 r.: zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) 鈥 鈥濺ODO鈥.
 • Dane osobowe mog膮 dotyczy膰: imienia i nazwiska, nazwy pracodawcy, stanowiska pracy oraz s艂u偶bowych danych kontaktowych (鈥濪anymi Osobowymi鈥).
 • Odbiorca zobowi膮zuje si臋 wdro偶y膰 odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne, aby zapewni膰 bezpiecze艅stwo Danych Osobowych w stopniu odpowiadaj膮cym ryzyku naruszenia praw i wolno艣ci os贸b fizycznych oraz charakterowi Danych Osobowych, a tak偶e, aby zapobiec niepotrzebnemu zbieraniu Danych Osobowych. Od 25 maja 2018 r. Odbiorca zobowi膮zuje si臋 wdro偶y膰 odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce bezpiecze艅stwo Danych Osobowych zgodnie z RODO.
 • Strona Ujawniaj膮ca zawiadomi osoby, kt贸rych dane dotycz膮, kt贸rych Dane Osobowe zosta艂y udost臋pnione Odbiorcy, o uprawnieniach Odbiorcy okre艣lonych w Artykule 1 zgodnie z Ustaw膮, a od 25 maja 2018 r. zgodnie z RODO. W razie potrzeby, Odbiorca udzieli Stronie Ujawniaj膮cej pomocy w udzieleniu tej informacji osobie, kt贸rej dane dotycz膮. W przypadku, gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮 za偶膮da od Odbiorcy dost臋pu do Danych Osobowych, sprostowania, uzupe艂nienia, uaktualnienia, poprawienia, usuni臋cia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, Odbiorca skieruje t臋 osob臋 do Strony Ujawniaj膮cej, zgodnie z Ustaw膮, a od 25 maja 2018 r. zgodnie z RODO.
 • W przypadku wykonania praw lub spe艂nienia obowi膮zk贸w wskazanych w Umowie odnosz膮cych si臋 do okre艣lonych Danych Osobowych, ale nie p贸藕niej ni偶 do dnia wyga艣ni臋cia Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku gdy prawo lub obowi膮zek przetwarzania Danych Osobowych po wyga艣ni臋ciu Umowy wynika z tre艣ci Umowy nie p贸藕niej ni偶 do dnia wykonania prawa lub spe艂nienia obowi膮zku, Odbiorca niezw艂ocznie zwr贸ci Stronie Ujawniaj膮cej wszystkie Dane Osobowe i wszystkie kopie danych lub wedle wyboru Strony Ujawniaj膮cej, zniszczy wszystkie kopie Danych Osobowych i przedstawi Stronie Ujawniaj膮cej dow贸d dokonania takiego zniszczenia pod warunkiem, 偶e - w艂a艣ciwe prawo nie zabrania Odbiorcy zniszczenia lub zwrotu ca艂o艣ci lub cz臋艣ci takich Danych Osobowych - w takim przypadku Dane Osobowe musz膮 by膰 traktowane jak poufne i nie mog膮 by膰 aktywnie przetwarzane do 偶adnych cel贸w lub - Dane Osobowe nie s膮 niezb臋dne Odbiorcy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅 lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwo艣ci przez s膮dy, w takim przypadku Dane mog膮 by膰 przetwarzane jedynie w tym celu i nie d艂u偶ej ni偶 termin przedawnienia danego roszczenia.

Prosimy Przedsi臋biorc臋 wys艂anie maila do Organizacji z wyra偶eniem zgody na niniejsze porozumienie.
Dla uproszczenia procedury prosimy wys艂a膰 odpowied藕 z kopi膮 na adres rodo@soning.pl ze s艂owem ZGODA w temacie.

zamknij